Hélices

FPV Race Bundle - 5x4E-3 Blade (4)
5x3 FPV Thin Electric Set (4)
RS-3blade-FPV - 6x4.5 Prop Set x4 Black
MR-AU - 9.4x5 Prop C Set x4 Black AUTEL X-Star
MR-AU - 9.4x5 Prop C Set x4 White AUTEL X-Star
BN-FPV bullnose - 5x4.5 Prop Set x4 B